Προστασία δεδομένων GDPR

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων

Η INNOVERA με γνώμονα την προστασία των προσωπικών δεδομένων συμμορφώνεται με το σύνολο των υποχρεώσεών της που απορρέουν από την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία συμπεριλαμβανομένου και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679). Προστατεύουμε το απόρρητο των πληροφοριών και την ιδιωτικότητα και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα επειδή έχουμε νόμιμη βάση, έχοντας λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων: Οι πληροφορίες που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι αναγκαίες και δίνονται από εσάς προκειμένου να ανταποκριθούμε σε κάποιο αίτημα σας, προκειμένου να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα μας, επειδή επικοινωνήσατε μαζί μας (τηλεφωνικά, ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας επικοινωνίας που έχουμε στην ιστοσελίδα μας), επειδή προμηθευτήκατε τα προϊόντα λογισμικού (CAD/CAM/CAE από την επιχείρησή μας. Δεδομένα που θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε για τους προαναφερόμενους σκοπούς και κατά περίπτωση, είναι τα προσωπικά σας στοιχεία όπως για παράδειγμα: Όνομα, επίθετο, τηλέφωνο (κινητό ή και σταθερό), ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση ή άλλα στοιχεία που τυχόν θα απαιτηθούν για την μεταξύ μας συναλλαγή (π.χ στοιχεία που απαιτεί ο νόμος για την έκδοση τιμολογίου όπως είναι ο ΑΦΜ).

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σκοποί και νομικές βάσεις.
Τα προσωπικά σας δεδομένα τα επεξεργαζόμαστε μόνον όταν έχουμε νόμιμο λόγο: Επεξεργασία με σκοπό την αγορά προϊόντων λογισμικού. Επεξεργασία για επικοινωνία μαζί σας για οποιοδήποτε θέμα ανακύψει στο πλαίσιο της έννομης μας σχέσης ή και κατά το προσυμβατικό στάδιο. Επεξεργασία με σκοπό να συμμορφωθούμε με τις νόμιμες υποχρεώσεις μας που διέπουν την άδεια και το σκοπό λειτουργίας μας, για να ανταποκρινόμαστε σε αιτήματα που απορρέουν από την άσκηση των δικαιωμάτων σας, για να ανταποκρινόμαστε σε οποιοδήποτε άλλο αίτημά σας, για την εκτέλεση της σύμβασης αγοράς προϊόντων, για την προστασία εννόμων συμφερόντων και προάσπισης δικαιωμάτων της επιχείρησής μας. Επεξεργασία επειδή δώσατε τη ρητή συγκατάθεσή σας (π.χ για την ενημέρωσή σας μέσω Νewsletter). Σε μία τέτοια περίπτωση που μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε με δήλωση που θα αποστείλετε προς την εταιρεία μας χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που προηγήθηκε.

Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας.
Πρόσβαση στα απολύτως απαραίτητα δεδομένα σας έχει το εξουσιοδοτημένο προσωπικό και οι συνεργάτες της επιχείρησής μας, οι οποίοι δεσμεύονται από ρήτρες εμπιστευτικότητας. Η επιχείρησή μας δεν προβαίνει σε πώληση, ούτε σε άλλη διάθεση με αντάλλαγμα ή χωρίς, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ούτε διαβιβάζει τα δεδομένα σας για τέτοιους σκοπούς. Δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε δημόσιες υπηρεσίες, διοικητικές αρχές μόνον εάν απαιτείται από το νόμο, δικαστική απόφαση ή από άλλη δεσμευτική πράξη του κράτους.

Χρόνος αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα: Η επιχείρησή μας διατηρεί τα δεδομένα σας για εκείνο το χρονικό διάστημα, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο και σύμφωνο για τους σκοπούς που συλλέχθηκαν και για να συμμορφωθεί με υποχρέωση που επιβάλλεται εκ του νόμου. Όταν δεν θα είναι αναγκαίο να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα θα τα διαγράψουμε /ή και θα τα καταστρέψουμε με ασφάλεια.

Σχετικά με τον ιστότοπο – Cookies
Ο ιστότοπος αυτός (https://innovera.gr/) χρησιμοποιεί cookies και συγκεκριμένα:
Αναγκαία cookies τα οποία σας παρέχουν τη δυνατότητα να επισκέπτεσθε τον ιστότοπό μας και να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες που σας παρέχει. Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων αποτελούμενα από κείμενα και αριθμούς που αποθηκεύονται στη συσκευή σας από έναν εξυπηρετητή δικτύου. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι μπορείτε να επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσα από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας καθώς και να διαγράψετε τα cookies που έχουν αποθηκευτεί. Εάν προβείτε στις παραπάνω ενέργειες υπάρχει το ενδεχόμενο να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου. Επίσης ο συγκεκριμένος ιστότοπος σας παρέχει τη δυνατότητα να επισκεφθείτε ιστοτόπους τρίτων μερών π.χ facebook, twitter. Εφόσον επιλέξετε να επισκεφθείτε τους ιστοτόπους τρίτων μερών υπόκεισθε στην δική τους πολιτική cookies.Για περισσότερες πληροφορίες για τα cookies μπορείτε να επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες τρίτων μερών: http://www.allaboutcookies.org , http://cookiepedia.co.uk.

Η INNOVERA δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης της σελίδας, ο οποίος και την επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη. Επίσης, η INNOVERA δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο αυτής θα παρέχονται χωρίς διακοπή.

Ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα που έχετε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας: Εκτός από το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης σας (εφόσον μας έχετε δώσει) στο οποίο αναφερόμασθε και πιο πάνω, έχετε και τα ακόλουθα δικαιώματα. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε γνώση εάν η επιχείρησή μας επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας (πληροφορίες για το ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για το σκοπό της επεξεργασίας τους, για τυχόν αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα, για το διάστημα αποθήκευσης, από που συλλέχθηκαν, να ζητήσετε κάποιο αντίγραφο), έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διόρθωση δεδομένων εφόσον είναι ανακριβή ή να αιτηθείτε τη συμπλήρωσή τους εφόσον είναι ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων υπό τον περιορισμό ότι δεν διατηρούμε νόμιμο λόγο που μας υποχρεώνει να τα επεξεργαζόμαστε, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για συγκεκριμένους λόγους και να ασκήσετε το δικαίωμα της εναντίωσης με την προϋπόθεση, ότι δεν έχουμε κάποιο νόμιμο λόγο να τα επεξεργαζόμαστε, έχετε δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (δηλαδή πρόκειται για το δικαίωμα σας να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε μηχαναγνώσιμη μορφή). Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ), εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας. Η ιστοσελίδα της Αρχής είναι: www.dpa.gr και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής είναι : Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 1-3, Αθήνα, ΤΚ 11523, Τηλεφωνικό κέντρο: 210 6475600, Fax: 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Λοιπές πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας της επιχείρησής μας: Η επιχείρηση μας και η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε ενήλικους. Έχουμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα, ιδίως εάν επέλθει κάποια αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο. Σε μία τέτοια περίπτωση θα ενημερωθείτε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Επίσης η άσκηση των δικαιωμάτων αυτών γίνεται ατελώς (με την επιφύλαξη να μην γίνεται άσκοπη επανάληψη καθόσον σε μία τέτοια περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να καταβάλλετε κάποιο χρηματικό ποσό για τη διαχείριση αυτή). Θα σας απαντήσουμε εντός 30 ημερών με την επιφύλαξη παράτασης του παραπάνω χρονικού διαστήματος υπό τις προϋποθέσεις του νομοθετικού πλαισίου. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας που αφορούν στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, θα απαιτηθεί να αποδείξετε ότι είστε το Υποκείμενο των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα προκειμένου η επιχείρησή μας να συμμορφωθεί προς την νομική υποχρέωση που έχει για την ταυτοποίηση σας. Στο πλαίσιο της υποχρέωσής μας αυτής μπορεί να σας ζητηθεί κάποιο αναγνωρισμένο έγγραφο ταυτοπροσωπίας (π.χ. ΑΔΤ, Διαβατήριο).

Στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας της επιχείρησης μας (Υπεύθυνη Επεξεργασίας): Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία: «Innovation Era Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», με διακριτικό τίτλο: «INNOVERA ΙΚΕ», που εδρεύει στην Κοζάνη, οδός Μιχαήλ Καλινδέρη αρ. 3. Εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας ή και να μας απευθύνετε οποιοδήποτε αίτημα εκτός από την παραπάνω ταχυδρομική διεύθυνση μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 2315553444, ή στην ταχυδρομική διεύθυνση: 26ης Οκτωβρίου αρ. 26 Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54627 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: info@innovera.gr

Share Button

Designed and Developed by WEBICON

newspaper templates - theme rewards

Contact Us